විසිතුරු ජලජ පැලෑටි කර්මාන්තය.

ජලයේ නිමග්නව පාවෙමින් හෝ ජලයේ පිටතට නෙරා වැඩෙන පැළෑටි ජලජ පැළෑටි වේ.

 • මේවා පොකුණු, මින් මැදුරු, දිය ඇලි හා ගෘහ අලංකරණයට යොදා ගනී.
 • ජලජ ජීවීන්ට සෙවණ හා සැඟවීමට ස්ථාන නිර්මාණය කරයි.
 • O2 ප්‍රභවයක් ලෙස වැදගත් වේ.
 • ජලයේ තත්වය වැඩි දියුණු කරයි.
 • අභිජනනය සඳහා සුදුසු ස්ථාන සපයයි.
 • ජලයේ දියවී ඇති නයිට්‍රජනීය අන්ථඵල අවශෝෂණය කරයි.


  විසිතුරු ජලජ පැළෑටි වර්ග

  1. නිමග්න ශාක – හයිඩ්‍රිල්ලා, සැගිටෙරියා, කෙකටිය.
  2. අර්ධ නිමග්න ශාක – වැලිස්නේරියා.
  3. පාවෙන ශාක – සැල්වීනියා, පෙදශාක, ඇසොල්ලා.
  Advertisements

  Leave a Reply

  Please log in using one of these methods to post your comment:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s

  Blog at WordPress.com.

  Up ↑

  %d bloggers like this: